Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Sunmed Kft. (www.neotest.hu , www.gyorsteszt-aruhaz.hu, www.beldaganatszures.hu)  örömmel veszi, hogy felkereste weboldalunkat és érdeklődik cégünk szolgáltatásai iránt.

A Sunmed Kft. olyan online felületet biztosít ügyfelei számára, amely nem csak bemutatja az általa forgalmazott egészségügyi gyorsteszteket (IVD) és szűréseket, hanem online megrendelhetővé teszi azokat.

Az alábbi adatkezelési tájékoztató célja, hogy bemutassa a Sunmed Kft. mint adatkezelő (székhely: 7300 Komló, Ifjúság útja 35., cg.: 02-09-081275, adószám: 11551373-2-02, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-83651/2015, e-mail: info@beldaganatszures.hu) milyen információkat gyűjt a weboldalra látogatókról, és ismertesse,  olyan személyes adatok (a meghatározást lásd később) gyűjtésére, felhasználására, közzétételére és tárolására vonatkozó gyakorlatát, mely adatokat a www.neotest.hu, www.gyorsteszt-aruhaz.hu, www.beldaganatszures.hu honlapon keresztül hoz tudomásunkra.

Sunmed Kft. a webáruházaiban beérkező megrendeléséinek teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezeli, dolgozza fel és továbbítja.

Kérjük, olvassa el a teljes Adatvédelmi szabályzatot mielőtt adatot ad meg a www.neotest.hu, www.gyorsteszt-aruhaz.hu, www.beldaganatszures.hu honlapon!

A tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a weboldalon hirdető vagy más módon megjelenő szolgáltatók szolgáltatásaihoz kapcsolódik. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél adatkezelési szabályzata irányadó.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

FOGALMAK

Személyes adatok

A személyes adat speciális információ, bármely meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható személyes vagy ténybeli körülményeit tartalmazó adat. Ide sorolható a nevet, címet, telefonszámot, e-mail címet és a születési adatot tartalmazó információk. Az információ, ami nem kapcsolódik közvetlenül a felhasználó valódi kilétéhez, mint pl. a kedvenc weboldal vagy az oldal látogatóinak száma egy oldalon, nem tekinthető személyes adatnak.

adatkezelő: az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.

adatalany/érintett/felhasználó: bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

adatfeldolgozó: az személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.

adattovábbítás külföldre: személyes adatok továbbítása EGT-n (Európai Gazdasági Térség: az Európai Unió országai, valamint Izland, Norvégia és Liechtenstein) kívüli, harmadik országban adatkezelési tevékenységet folytató adatkezelőhöz.

Külső szolgáltató: az adatkezelő a szolgáltatások biztosításához közvetlenül vagy közvetve igénybe vehet, olyan harmadik szolgáltató partnert, melyhez a személyes adatok továbbításra kerülnek, kerülhetnek a szolgáltatás teljesíthetősége érdekében. Az is külső szolgáltatónak minősül, aki nem áll adatkezelővel szerződésben, de hozzáférnek a weboldalhoz és a felhasználókról adatokat gyűjthetnek, amelyek akár önmagukban vagy más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.

 Személyes adatok gyűjtése és az adatgyűjtés célja

A Sunmed Kft. bizalmasan kezeli a honlap látogatóinak személyes adatait.

Személyes adatok, mint az Ön neve, címe, telefonszáma vagy e-mail címe – csak abban az esetben kerülnek rögzítésre, ha Ön ezeket önkéntesen megadja – például regisztráció alkalmával vagy rendelés leadásakor, mint a szolgáltatás teljesíthetősége érdekében megadott információ.

A Sunmed Kft. az általa kezelt megrendelésekre vonatkozó adatokat gyűjti és tárolja – jogos üzleti érdekeinek megfelelően annak érdekében, hogy a leghatékonyabb webkereskedelmi szolgáltatást tudja nyújtani ügyfelei részére. További cél a teljesítés elszámolása, igazolása, utólagos ellenőrzése és a hatóság részére történő adatszolgáltatás, valamint a Postatv-ben meghatározott egyéb célok.

Bármely, általunk gyűjtött személyes adatot kizárólag csak a Sunmed Kft.által nyújtott szolgáltatások érdekében használunk fel, továbbá nem tároljuk azokat a jogilag megengedett, ehhez a célhoz szükséges időtartamon túl.  A honlap megtekintése a személyes adatok rögzítése regisztráció nélkül is elérhető az ügyfelek részére. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart.

Személyes adatok használata, továbbítása

Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas és kizárólag olyan mértékben, ahogy az a cél megvalósulásához szükséges. Az adatok ugyanakkor segítséget nyújthatnak abban is, hogy az Ön igényei szerint fejlesszük szolgáltatásainkat és weboldalunk tartalmát.

Az adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót (szerződéses partnerei) igénybe venni, akik önálló döntést nem hozhatnak, kizárólag az adatkezelő utasításait követve, a vele kötött szerződés alapján jogosultak eljárni.

Bizonyos, a szállítással kapcsolatos adatokat a szolgáltatás nyújtása érdekében a Sunmed Kft. továbbíthatja a tranzit- vagy célország illetékes szerveinek a vám- és adókezelésre vagy biztonsági felülvizsgálatra, amennyiben ezt az érintett ország vonatkozó jogszabályai megkövetelik. A rendelkezésre bocsájtott információk az esetek többségében az alábbi adatokat tartalmazzák:

a címzett neve és címe, telefonos elérhetősége, címzett e-mail címe, az árucikk leírása, feladott csomagok darabszáma, a küldemény súlya és a küldemény értéke.

Utánvételes szolgáltatással feladott küldemények esetén a címzettől beszedett összeg utalásához szükséges bankszámlaszámla tulajdonos neve és bankszámla száma.

A szolgáltatások nyújtása érdekében az Ön Személyes adatai elküldésre kerülhetnek partnereinken keresztül az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokba, ahol nem biztos, hogy biztosítják a megfelelő szintű EGT-n belül alkalmazandó adatvédelmet. A szolgáltatás igénybevételével Ön hozzájárul az ilyen jellegű adattovábbításhoz. A Sunmed Kft. megtesz minden szükséges óvintézkedést, hogy az ilyen jellegű szállítások esetén is biztosítsa a személyes adatok védelmét.

Adatkezelő a honlap üzemeltetése során külső szolgáltatót is igénybe vesz, mely szolgáltatóra saját adatvédelmi szabályzatuk az irányadó.

–             Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland)

Alkalmanként személyes adatai felhasználásával hírlevélben kereshetjük meg, melyben aktuális akciókról, különleges ajánlatokról vagy más egyéb hasznos információkról tájékoztatjuk, melyek előnyösek lehetnek az Ön számára.

Amennyiben nem kíván több ilyen célú és tartalmú hírlevelet kapni, a levélben található link segítségével vagy e-mailben (info@sunmed.hu) kérheti személyes adatai ilyen célú felhasználásának törlését.

 A személyes adat biztonsága

A Sunmed Kft. minden szükséges technikai és biztonsági intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az Ön személyes adatai jogszerűen és tisztességesen legyen feldolgozva, azokkal ne lehessen visszaélni, illetéktelenek ne férhessenek hozzá.

A Sunmed Kft. minden munkatársa írásban elkötelezte magát az adatok titkosságának megőrzésére. Minden olyan adatfeldolgozónk, aki hozzáféréssel rendelkezik az Ön adataihoz – követve a személyes adatok tisztességes és jogszerű felhasználásának irányelvét –köteles tiszteletben tartani a személyes adatok bizalmas kezelését.

A Sunmed Kft. az Ön személyes adatait partnerein kívül harmadik félnek nem adja ki, (kizárólag abban az esetben adja ki, amennyiben ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárul) nem adja el, nem ruházza át, kivéve, ha ezt törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály követeli meg. Amennyiben az érintett személyes adatainak harmadik személy számára történő kiadása válik szükségessé, adatkezelő erről az érintettet haladéktalanul elektronikus levélben értesíti.

Az érintett bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, vagy azok törlését. Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az érintett felelős.

Az Ön személyes adataihoz kapcsolódó jogai

Jelen nyilatkozat a regisztráció elválaszthatatlan részét képezi, elolvasásával és elfogadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a jelen nyilatkozatban, valamint a regisztrációkor megjelölt személyes adatait kezelje. Az felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során megadott személyes adatait az adatkezelő más szervezetek (a szolgáltatás teljesítésében közreműködő szállító cégek) részére továbbítsa. A felhasználó bármikor kérheti az adatkezelőtől a tárolt személyes adatai megváltoztatását, illetve azok törlését. Az adatkezelő a felhasználó által megadott személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a felhasználó felelős.

  1. Ön bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.
  2. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy adatai, nem pontosak, aktuálisak kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a szükséges korrekciót, kiegészítést megtegyük.
  3. Amennyiben regisztrált felhasználója a honlapnak, úgy belépve, bármikor tudja adatait módosítani.
  4. A Sunmed Kft. mint adatkezelő vállalja, hogy az Ön kérésére az általunk kezelt személyes adatokról átlátható, tömör, közérthető módon, könnyen hozzáférhető formában adunk tájékoztatást az erre irányuló kérelem beérkezését követő 30 napon belül. Ebben bemutatjuk az adatkezelés jogalapját, célját, az adatkezelést végző személyeket, adatkezelési időtartamot, ehhez kapcsoló jogokat és jogorvoslati lehetőségeket.
  5. A Felhasználó bármikor indoklás nélkül kérheti adatai helyesbítését, törlését, zárolását, illetve visszavonhatja korábban adott engedélyét adatai kezelésére. Az ezzel kapcsolatos kérést írásban a info@sunmed.hu email címre szükséges küldeni. Az intézkedésre az adatkezelőnek 30 nap áll rendelkezésére. A kérelem elutasításának indokait az adatkezelő 25 napon belül írásban közli az érintettel, a lehetséges jogorvoslati lehetőségekről és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségeiről. (NAIH:1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Tel: 06-1-391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naik.hu, honlap: naih.hu)
  6. Önnek minden esetben jogában áll panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

Internetes cookie-k (sütik) használata

A sütik többnyire betűkből és számokból álló kis szövegfájlok, amelyek akkor kerülnek rá az Ön eszközére, amikor felkeres egy weboldalt. Számos weboldal használ sütiket különböző okokból, például a sütik szükségesek lehetnek a weboldal működéséhez vagy hozzá-járulhatnak a személyre szabott élmény növeléséhez.

A Sunmed Kft. oldalainak használatához szükséges lehet a cookie-k engedélyezésére. A cookie használatával javítjuk a weboldal funkcióit, és megkönnyítjük annak használatát. Minden látogató beállíthatja a böngészőjében a cookie-k letiltását.

Szolgáltatásainkat cookie-k alkalmazása nélkül is igénybe veheti az interneten. A cookie-kat bármikor letörölheti számítógépéről (a „cookies” elnevezésű file törlésével). Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy egyes oldalak lehet nem töltődnek be teljesen, vagy bizonyos funkciók csak korlátozottan vehetők igénybe. A legtöbb böngészőbben a beállítások testre szabásával cookie-k többsége ellenőrizhető.

A Sunmed Kft. a Google Analítics szolgáltatásait használja:

Google Analytics cookie: Ezek a cookie-k használják az IP címet mint azonosító, de nem párosítják személyes adatokkal. Anonim módon arról gyűjtenek információkat, hogy a látogatók miként használják oldalainkat, ((pl. látogatások száma, honnan történt a weboldal felkeresése, a webhelyen hány oldalt tekintettek meg) anonim elemzések, összesített statisztikák készíthetőek belőlük és támogatást nyújt az oldal fejlesztéséhez.

Kérjük vegye figyelembe, hogy azokra az adatokra, amelyeket ezen külső szolgáltatók nem a www,neotest.hu, www.gyorsteszt-aruhaz.hu és www.beldaganatszures.hu weboldallal kapcsolatban gyűjtenek, nem a jelen szabályzat vonatkozik, hanem az adott fél adatvédelmi szabályzata.

Azzal kapcsolatban, hogy a Google hogyan dolgozza fel az Ön adatait, itt tájékozódhat:

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/”data-tnt-tracking=”name:pagesection_0 – link,to://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

Amennyiben Ön nem járul hozzá a fentebb részletezett cookie használatához, kérjük, kattintson az alábbi linkre.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Adatmódosítás

A Sunmed Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen tájékoztatót bármikor módosítsa. A módosításról, az adatvédelmi tájékoztató aktuális verziójáról az adatkezelő a Felhasználót a honlapon keresztül tájékoztatja. Az ilyen jellegű módosítás nem jelentheti a személyes adatok eredeti céltól való eltérő kezelését.

Frissítve: 2020.12.17.