Adatvédelmi Tájékoztató

Utoljára frissítve:

2023.11.30.

Adatvédelmi Irányelvek

I. Bevezetés

A Sunmed Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. A jelen Adatvédelmi Irányelvek a Adatkezelő, és az Adatkezelő által az alábbi weboldalakon:

(a továbbiakban: Weboldalak vagy Webáruházak) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Adatkezelő és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). 

Az Adatkezelő adatai:

Székhely: 7300 Komló, Ifjúság u. 35.

Iroda: 7623 Pécs, Megyeri út 26. fszt. 108

Cégjegyzékszám: CG- 02-09-081275

Közösségi adószám: HU 11551373

Bankszámlaszám (FT):
10918001-00000124-71950001
UniCredit Bank Hungary Zrt.
1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.
BIC/SWIFT: BACXHUHB
IBAN: HU10109180010000012471950001

Bankszámlaszám (EURO):
11600006-00000000-84794190
BIC: GIBAHUHB   
IBAN: HU72116000060000000084794190

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-83651/2015

Telefon: +36 72 794 379

FAX: +36 72 999 372

Mobil: +36 30 865 7792

E-mail: info@sunmed.hu

Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.

A jelen szabályzat a következő hatályos jogszabályok alapján került kialakításra:

 • 1995 évi CXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 • 2001 évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2008 évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2011 évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról

2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

Az Adatkezelő vállalja a Jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot nyilvánosan közzéteszi.

II. Értelmező rendelkezések

Szabályzatunkban az adatvédelmi szakkifejezések a következő jelentéssel bírnak:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba   hozható   adat, az   adatból   levonható, az   érintettre   vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyre- állítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az Adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása,  lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása,  törlése  és  megsemmisítése,  valamint  az  adat  további  felhasználásának  megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosításra alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

III. Adatkezelési alapelvek

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e-célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósításához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

IV. Az adatkezelés alapjai

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

Tárhelyszolgáltató: www.neotest.hu

A2 Hosting
PO BOX 2998
Ann Arbor, MI 48106
USA

VAT Number: EU528002111
GSTIN: 9921USA29023OSM

www.a2hosting.com

A weblap látogatóinak adatai

Az Adatkezelő az általa üzemeltetett weboldalak látogatásakor sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít.

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja web analitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtathat.  Ezek  a  szolgáltatók  cookie-k,  webes jelzők  és hasonló  technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve meg- tilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg.

További információ a Google és a Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: https://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

Kapcsolat űrlap

Az adatkezelő az üzemeltetett honlapokon kapcsolati űrlapot üzemeltet, mely segítségével a látogatók könnyebben tudnak kapcsolatot létesíteni, információt kérni.

V. Az adatkezelés biztonsága

Tárhelyszolgáltató: www.neotest.hu

Tárhelyszolgáltató: www.neotest.hu

A2 Hosting
PO BOX 2998
Ann Arbor, MI 48106
USA

VAT Number: EU528002111
GSTIN: 9921USA29023OSM

www.a2hosting.com

Tárhelyszolgáltató: www.gyorsteszt-aruhaz.hu

Üzemeltető: Bohemiasoft s.r.o.

Cím: Rudolfovská tř. 247/85 PSČ 37001 České Budějovice

Cégjegyzékszám: 28090403

Adószám: CZ28090403

Telefonszám:  +36 1 701-0252

Skype:  eshop-gyorsan

E-mail cím: info@eshop-gyorsan.hu

Az Adatkezelő az adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő a szerver üzemeltetőivel együtt olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az székhelyén tárolt digitális adatokat saját lokális NAS-on (hálózati adattároló) RAID 1-es környezetben 32 verzióig visszakövetve, AES 256 bites titkosítási kulccsal védetten tárolja.

Az adatkezelő székhelyén üzemeltetett számítógépekről napi biztonsági mentés készül amelyet az adatkezelő 6 hónapig megőrizhet.

VI. Bankkártyás Fizetés

Bankkártyás fizetésnél (OTP Mobil – SimplePay): a Megrendelő a birtokában lévő bankkártya segítségével azonnal teljesítheti a fizetési kötelezettségét. A MEGRENDELÉS gombra kattintva az oldal 3-5 másodperc után átirányítja a Megrendelőt az OTP Mobil (SimplePay)fizető felületre, ahol megadhatja adatait és teljesítheti a fizetést.

Elfogadom és hozzájárulok, hogy a(z) Sunmed Kft. (7300 Komló, Ifjúság útja 35.) által a(z) neotest.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére.

Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • A Vásárló neve
 • A Vásárló e-mail címe
 • A Vásárló telefonszáma
 • A megrendelés végösszege

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

VII. Az érintettek jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a hírlevelek láblécében található linken vagy a Adatkezelő bármelyik elérhetőségén.

Az érintett kérelmére a Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen megadni a tájékoztatást.

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

A személyes adatot az Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a  törlésről  az érintettet,  továbbá  mindazokat  értesíti,  akiknek  korábban  az  adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el, a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról,  illetőleg  az  annak  alapján  tett  intézkedésekről  értesíteni  mindazokat,  akik  részére  a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz vagy az adatvédelmi hatósághoz fordulhat. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06- 1-391-1400

Fax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: naih.hu                                       

Utoljára frissítve:

Adatvédelmi nyilatkozat

Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: Nyilatkozat) tartalmazza a fent jelzett webáruházakban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

Adatkezelési alapelvek

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető rendelkezik adatvédelmi tájékoztatóval. Az üzemeltető a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.

Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

 • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
 • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.

A webáruházakban adatkezelést az üzemeltető végez, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki! Enzimes béldaganatszűréshez és enzimes hasnyálmirigy funkciós vizsgálathoz tartozó leleteket kizárólag postai levél útján, névre szóló küldeményként küldjük el. A páciens aláírásával hozzájárulhat ahhoz, hogy a forgalmazó az évenként esedékes ismétlő vizsgálatokkal kapcsolatban levélben vagy e-mail-ben megkeresse. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőrzi. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni.

A megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal együtt rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.

A webáruházaink látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz és erről az érintettet írásban tájékoztatja. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybe vevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. A webáruházakban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett web áruházakra vonatkozik.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-83651/2015.

Kapcsolat és Jogorvoslat

Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja a „KAPCSOLAT” vagy „KAPCSOLATFELVÉTEL” oldalon. Ha a vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény szerint járhat el.

Gyorsítótárazás

Ez a webhely gyorsítótárazást használ a gyorsabb válaszidő és a jobb felhasználói élmény elősegítése érdekében. A gyorsítótárazás minden olyan weboldal másolatát tárolja, amely ezen a webhelyen látható. Minden gyorsítótár fájl ideiglenes, és soha semmilyen harmadik fél nem fér hozzájuk. A gyorsítótárfájlok a webhely rendszergazdája által meghatározott ütemezés szerint járnak le, de szükség esetén az adminisztrátorok a természetes lejárat előtt újragenerálhatják azokat.

Adatvédelmi szabályzat

Enzimes béldaganatszűrés ScheBo Tumor M2-PK Székletteszttel. 

Általános tájékoztató a tesztről és a vizsgálat lebonyolításáról.

Az Enzimes béldaganatszűrés egy új immunológiai eljárás, melyet 2004 óta már számos országban alkalmaznak. Magyarországon 2008-ban került bevezetésre. Széklet vizsgálatról van szó, tehát nem fájdalmas, ugyanakkor a daganat jelző érzékenysége nagyon jó, hozzávetőleg 85 %-os. A vizsgálat során a székletből nem vért, hanem egy speciális, a daganat által termelt enzimet mutatunk ki. A teszt teljesítményéről több információt ide kattintva ér el.

A megrendelő feladata és felelőssége a megküldött egységcsomagban található Használati utasításban részletesen leírtak szerint a székletminta vétele és a mellékelt megcímzett, díjmentesített válaszborítékban a minta postázása.

A székletminta vizsgálatra történő beküldésére a dobozok külső részén és a csomagolás belsejében lévő tájékoztatókban leírt határidőig van lehetőség! Azt követően a laboratórium csak akkor végzi el a vizsgálatot, ha a páciens 2 napon belül bruttó 4800 Ft összeget átutal a Sunmed Kft bankszámlájára kiegészítő reagensbeszerzés jogcímen és a közleményrovatban feltünteti a doboz sorozatszámát. (pl.15342/GY).

Lejárati idő változás!

Tisztelt Páciensek, Orvosok, Viszonteladók és Egészségügyi Intézmények!

A SUNMED Kft. értesíti azon tisztelt vásárlóit, akik 2014.szeptember 01. előtt vásároltak ScheBo Tumor M2-PK enzimes béldaganatszűrő széklettesztet (azonosító sorszámtartomány: 00061/GY- től 19649/GY), hogy az Egészségügyi közlönyben és más hírdetményekben megjelentek alapján a székletmintákat laboratóriumi vizsgálat céljából 2015. november 01. napjáig küldhették meg a dokumentációban szereplő címre többletköltség mentesen!

Amennyiben a fenti határidőn túl érkezik be a megadott címre az említett sorszámú teszt székletmintája, úgy annak vizsgálatát csak bruttó 4.800.- Ft plusz reagens-beszerzési költség 2 munkanapon belüli átutalása esetén áll módunkban elvégezni!

További információ a kapcsolatfelvétel menüben található elérhetőségek egyikén kérhető.

A teszt eredményének értékelése

Pozitív teszt esetén nagy valószínűsége van annak, hogy jó, vagy rosszindulatú béldaganat van jelen a vizsgált személyben. Ugyanakkor a pozitív eredmény nem 100 %-os biztonsággal jelez daganatot. Előfordulhat ugyanis, hogy ennek más oka van. Ilyenek lehetnek például a belek gyulladásos betegségei, valamint egyéb hasi betegségek. Pozitív esetben további diagnosztikus vizsgálatokra, vastagbéltükrözésre van szükség.

Ha a teszt negatív, maradt még csekély esélye annak, hogy egy vastagbélrák vagy egy jóindulatú polip nem került felismerésre. A daganattal szembeni biztonság a teszt évenkénti ismétlésével növelhető, hiszen a daganat kifejlődése több év alatt megy végbe. A majdnem teljes biztonságot csak a vastagbéltükrözés jelenti. Adott esetben orvosi feladat eldönteni, hogy negatív teszt birtokában is érdemes-e a vastagbéltükrözést elvégezni.

Adatvédelem

A Sunmed Kft. szavatolja, hogy adatvédelmi tevékenysége mindenben megfelel az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről rendelkező 1997. évi XLVII. törvénynek, az 1997. évi CLIV. egészségügyi törvénynek valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról rendelkező 1992. évi LXIII. törvénynek.

A Sunmed Kft. az Enzimes béldaganatszűrés végzése során a fenti vonatkozó törvényekre hivatkozás mellett adatvédelmi szempontból a következőket emeli ki:

A Sunmed Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a hivatkozott törvények érvényre juttatásához szükségesek.

A Sunmed Kft. csak olyan személyes és egészségügyi adatot kezel, amely a vizsgálat megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen túlmenően egészségügyi adatot csak a vizsgált személy írásos beleegyezésével és a vizsgált személytől kér.

A Sunmed Kft. a vizsgálat lezárulta után a megvizsgált személyt csak a személy írásos beleegyezése esetén keresi meg.

A Sunmed Kft. a megvizsgált személynek a leletet csak írásban, névre szólóan megcímzett levélben továbbítja, interneten, telefonon nem. Ezért telefonos érdeklődésre nem tudunk tájékoztatást adni.

Nyilatkozattétel

A vásárló a rendelés leadásakor – elfogadva az általános szerződési feltételt – egyben nyilatkozik is az eladó (Sunmed Kft.) felé, hogy a www.beldaganatszures.hu URL helyen működő webáruházban vásárolt IVD termékeket HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI CÉLRA használja fel, vagy olyan felhasználó részére kívánja tovább forgalmazni, ahol HUMÁN EGÉSZSÉGÜGYI CÉLRA kerülnek felhasználásra.

Ezzel a nyilatkozattal a vásárló kéri a Sunmed Kft-t, hogy az által forgalmazott ScheBo IVD termékeknél – amelyeknél az 5%-os adókulcs hatóságilag is engedélyezett – a 2007.évi CXXVII. törvény szerint az 5%-os adómértéket alkalmazza.

Szállítási adattovábítás

A Megrendelő elfogadja, hogy a megrendelés leadását követően, amennyiben házhozszállítást kért adatai továbbításra a lentebb felsorolt valamely logisztika szolgáltató rendszerébe.

DPD

DPD Hungary Kft.
Cégjegyzékszáma: Cg.01-09-888141
Adószáma: 13034283-2-41
Székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet
E-elérhetősége: dpd@dpd.hu
Képviselője: Czifrik Szabolcs (ügyvezető)
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Soltész Gergő
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatkezeles@dpd.hu

MPL

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463
Pénzforgalmi jelzőszám: 18203332-06000412-40010015
Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01
Adóigazgatási szám: 10901232-2-44
Társadalombiztosítási törzsszám: 4035-8
Gazdasági kamarai azonosítószám: 125408
Telefon: +36-1-767-8200
Webcímhttp://www.posta.hu
E-mailugyfelszolgalat@posta.hu

Hírlevél

A www.neotest.hu oldalon történő hírlevél feliratkozás során személyes adatokat ad meg, melyeket Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”), A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanács (EU) általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”), Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker. tv.”), valamint A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”) alapján kezelünk. A hivatkozott jogszabályok előírásainak megfelelően ezúton tájékoztatunk Téged a személyes adataid kezelésének részleteiről, valamint ezzel kapcsolatos jogaidról.

1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

Sunmed Kft.

Székhely: 7300 Komló, Ifjúság u. 35.

Cégjegyzékszám: CG- 02-09-081275

Közösségi adószám: HU 11551373

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-83651/2015

Telefon: +36 72 794 379

FAX: +36 72 999 372

Mobil: +36 30 865 7792

a továbbiakban: „Adatkezelő”

Az Adatkezelő határozza meg a hírlevél feliratkozás során elkért adatok körét, célját és időtartamát és az adatkezelés egyéb lényeges feltételeit a 4. pontban meghatározott célokból.

2. AZ ADATAID MEGADÁSA ÖNKÉNTES

Nem vagy köteles a személyes adataid megadására, de azok hiányában nem tudunk termékeinkről, szolgáltatásainkról, ajánlatainkról tájékoztatni.

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Eker. tv. 13/A. §-a, valamint a Grt. 6. § (1) bekezdése alapján.

4. A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a vásárlók, érdeklődők adatait és felhasználói szokásait elemzi annak érdekében, hogy saját és üzletei partnerei reklámjait személyre szabottan közölje felhasználói részére az általuk megadott elérhetőségeken, a www.neotest.hu weboldalon és partnerei weboldalain, amennyiben feliratkozott a hírlevélre.

 • Név
 • e-mailcím
 • cím
 • telefonszám
 • kosár / rendelés tartalma

A kezelt adatok továbbításra kerülnek a The Rocket Science Group, LLC (mailchimp) részére.

The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

Utoljára frissítve:

2023.11.30.

Áruház
Sidebar
0 Kosár